Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ops.kornowac.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Data publikacji strony internetowej: 2020-05-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-11.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Rasimowicz – opskierownik@kornowac.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kornowacu ul. Raciborska 48. Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 48 znajduje się z przodu budynku od strony północnej i nie posiada pochylni umożliwiającej wjazd na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pracownicy Ośrodka wychodzą wówczas bezpośrednio do klienta pomagając mu wejść do środka. Biura Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na parterze budynku.
Na parkingu za budynkiem Urzędu Gminy Kornowac znajduje się parking a  wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od przodu budynku. 
Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

"Herbatka... seniorzy."

Głos seniora Maj 2024

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom