Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania czy inne.  Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;


- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 600 zł.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do 15 września 2022r.

 

W szczególnych przypadkach, zdarzeniach losowych uczniom przysługuje również zasiłek szkolny zgodnie z art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Szczegółowych informacji udziela Pani Olga Kondrot- Żurawiec.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Wielkanocna "Herbatka..."

Głos seniora Grudzień

Logo Gminy Przyjaznej Seniorom